ආචාර්ය ප්‍රසාද් සේනාධීර

Dr Prasad Senadheera

උද්භිද විද්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය 

නාවල, නුගෙගොඩ.

The Open University of Sri Lanka

Nawala, Nugegoda.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TP: 011288145

ආචාර්ය ජයන්ත වත්තවිදානගෙ

Dr jayantha wathtewidanage

සත්ත්ව විද්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය

නාවල, නුගෙගොඩ.

Department of Zoology

TheOpen University of Sri Lanka

Nawala, Nugegoda.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

TP: 0112881460

ආචාර්ය අසෝක සෙනවිරත්න

Dr Asoka Senevirathne

අපණයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමෙින්තුව,

පේරාදෙනිය.

Department of Export Agriculture, Peradeniya.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">TP: 081 2388392