பிரதான காரியாலயம்
தேசிய இளைஞா; கொள்கை உருவாக்கல் பிரிவூ
சமூக கல்வித் திணைக்களம்
இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்
நாவல

தொலைபேசி: +94 11 2881300 
மின்னஞ்சல:       nypsl.ousl@gmail.com
இணையத்தளம: www.ou.ac.lk/nyplsl


இளைஞர் அலுவல்கள் மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சு
'நிபுணதா பியச"
354ஃ2இ ஏல்விடிகல மாவத்தைஇ
நுhராஹென்பிடிய
கோழம்பு 05

தொலைபேசி: +94 11 2136571 
மின்னஞ்சல:  dyd@youthskillsmin.gov
அமைப்ப
தொழில
பெயர
தொலைபேசி
இலங்கை திறந்த
பல்கலைக்கழகம
திட்ட பிரதானி
கலாநிதி சாந்த அபேசிங்க    
011 2881211
இணைப்பாளா
நதி nஐயவீர
011 2881300
இளைஞா; குழுமப் பிரதானி
கலாநிதி ஹரினி அமரசு+ரிய
011 2881402
ஆய்வூ கட்டுரை பிரதானி
கலாநிதி என். மொறாயஸ்
011 2881496
நோ;காணல் பிரதானி
கலாநிதி ஏ. சந்திரபோஸ்
0112881583
தேசிய இளைஞா; சேவை மன்றம
உதவி அதிகாரி இணைப்பாளர
சாந்த விமல் அபேவிக்ரம
011 3185703
அமைச்சு

ஆதிகாரி இளைஞா; அபிவிருத்தி

தீபிகா ஜயசேகர

0112136571

இளைஞா; கொள்கை உருவாக்கல் செயலாளா; காhpயாலயம்
தேசிய இளைஞா; சேவைகள் மன்றம்
மகரகம

 தொலைபேசி:+94 11 3185703
  மின்னஞ்சல: shanthanysc@gmail.com

தேசிய இளைஞா; கொள்கை உருவாக்கல் பிரிவூ சமூக கல்வித் திணைக்களம் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் நாவல   Tel:0112881300